Profesinio mokymo įstaigos, siekdamos nuolat teikti geresnes paslaugas ir padidinti ar išlaikyti stojančiųjų skaičių, turi gerinti savo veiklos kokybę. Kad tai būtų daroma efektyviai, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras diegia LST EN ISO 9001:2015 standartą „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)”.

 

KVS – kokybės vadybos sistemos esmė — nuolatinio gerinimo iniciatyvų paieška.
Kokybės užtikrinimo ir gerinimo ciklas, kurį sudaro profesinio mokymo planavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir peržiūra, turi vykti nenutrūkstamai vertinant veiklos kriterijus. Vertinimas vykdomas vadovaujantis parengtu ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V1-171 2018-10-01 d. patvirtintu dokumentu — Kokybės vadovu.

 

 

 

 

KOKYBĖS  POLITIKA  IR  TIKSLAI

 

VšĮ  Panevėžio profesinio rengimo centras, vykdantis veiklą: profesinį mokymą; bendrąjį pagrindinį mokymą; bendrąjį vidurinį mokymą; suaugusiųjų profesinį mokymą; kvalifikacijos kėlimą; žemdirbių tęstinį mokymą; suaugusiųjų švietimą, mokymo programų rengimą, vadovaujasi Valstybės švietimo strategijos nuostatomis, kuria, stiprina ir plėtoja kokybės kultūrą, atsižvelgdamas į darbo rinkos poreikius ir pokyčius, nuolat gerina švietimo prieinamumą ir formų įvairove.

 

  • Centras – moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga rengianti kvalifikuotus specialistus ir ugdanti jų bendruosius gebėjimus.
  • Centro vadovybė puoselėja kokybės politiką siekdama LST EN ISO 9001:2015 standarto atitikimo, sudarydama palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims, sukurdama saugią aplinką bendruomenės nariams, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais ir tenkindama rinkos poreikius.
 
Kokybės tikslai :
1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius.
2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo priemonėse.
3. Tobulinti Centro infrastruktūrą pritaikant ją dinamiškam ugdymo procesui.
4. Projektai su užsienio partneriais, skirti mokinių ir mokytojų bendrosios bei profesinės kompetencijos tobulinimui.

 


pdfKOKYBĖS_TIKSLAI_2021.pdf